Gdzie złożyć pozew?

Właściwość rzeczowa sądu to to jaki sąd może rozpatrzeć twoją sprawę – w tym przypadku jest to Sąd Okręgowy.
Właściwość miejscowa to najprościej mówiąc to, gdzie znajduje się ten sąd (Kraków, Warszawa, itd). W przypadku sprawy TS właściwość miejscową określa miejsce zamieszkania rodziców (nie zameldowania!!!!). Właściwość miejscową sądu określają przepisy KPC, artykuły 27-46.

A zatem:

Pozew należy wnieść do Sądu Okręgowego Cywilnego, właściwego dla miejsca zamieszkania (nie zameldowania!!!) strony pozwanej, czyli np. jeżeli Twoi rodzice mieszkają w Krakowie, będzie to sąd w Krakowie. Jeżeli w danej miejscowości jest kilka sądów, to każdy obejmuje swoim zasięgiem określone dzielnice, wówczas należy ustalić sąd właściwy.

Jeżeli rodzice mieszkają oddzielnie i w różnych miastach, to wtedy właściwe miejscowo są dwa sądy i możesz z nich wybrać dowolny (art. 43 KPC).

Jeśli rodzice nie żyją, to właściwy sąd to ten, w którego rejonie mieszka powód (czyli Ty).

W sytuacji, gdy pozew zostanie wniesiony błędnie, sąd ma obowiązek przekazać go do sądu właściwego, o czym powód zostanie zawiadomiony (otrzyma postanowienie, z którego będzie wynikało, do którego sądu sprawa została przekazana). Pamiętaj jednak, że to przedłuży postępowanie.

UWAGA!

Możesz się umówić z rodzicami i wspólnie z nimi wybrać sąd, który będzie właściwy miejscowo. Jeśli na przykład chcesz żeby rozprawa odbyła się w Gdańsku, to masz prawo z rodzicami się umówić, że właśnie ten sąd wybieracie.

Jest to możliwe na podstawie tego przepisu:

KPC Art. 46. § 1. Strony mogą umówić się na piśmie o poddanie sądowi pierwszej instancji, który według ustawy nie jest miejscowo właściwy, sporu już wynikłego lub sporów mogących w przyszłości wyniknąć z oznaczonego stosunku prawnego. Sąd ten będzie wówczas wyłącznie właściwy, jeżeli strony nie postanowiły inaczej.

Musisz zatem spisać z rodzicami umowę. Nie macie obowiązku wyjaśniać w umowie dlaczego wybieracie dany sąd. To jest po prostu wasze prawo.
Wzór umowy znajduje się w dziale PRAWO -> LINKI I PLIKI DO POBRANIA
Umowę taką dołączacie do pozwu, a pozew składacie już do sądu, który wybraliście.

Należy pamiętać, iż można w ten sposób zmienić tylko właściwość miejscową, a nie rzeczową. Czyli pozew w dalszym ciągu musi być złożony do sądu okręgowego, a nie np. rejonowego.

W większych miastach sądy mają wydziały właściwe dla poszczególnych dzielnic – zadzwoń do sądu lub wybierz się tam osobiście i zobacz, który wydział jest odpowiedni. Coraz więcej sądów ma strony internetowe – poszukaj tu:
Wykaz sądów powszechnych w Polsce

Na rozprawę w sądzie Twój pozew czeka w kolejce kilka miesięcy do roku, co zależy od ilości spraw oczekujących na rozpatrzenie. W Warszawie może to być około roku, w mniejszych miastach krócej. 

Zazwyczaj odbywają się minimum dwie rozprawy (jak wszystko idzie idealnie, to na drugiej ogłoszenie wyroku), ale mogą być np. 3. 

Czas, jaki upływa od złożenia pozwu, do wyroku jest bardzo różny: ok kilku miesięcy, do kilkunastu, czasem dłużej.

UWAGA!

Zdarzały się jednostkowe przypadki, gdy sprawa TS była rozpatrywana jako „ze stosunku między rodzicami a dziećmi”. Wtedy mamy do czynienia z właściwością wyłączną sądu i w takim przypadku UMOWA między stronami co do tego jaki będzie to sąd jest NIESKUTECZNA

Jest to spowodowane: 

Art. 42. kpc: Powództwo ze stosunku między rodzicami a dziećmi oraz między przysposabiającym a przysposobionym wytacza się wyłącznie przed sąd miejsca zamieszkania powoda, jeżeli brak jest podstaw do wytoczenia powództwa według przepisów o właściwości ogólnej.

 

W takim wypadku sąd wskazany w umowie uznaje się za niewłaściwy i kieruje sprawę do sądu właściwego. I teraz już od interpretacji sądu zależy czy to będzie miejsce zamieszkanie wasze, czy rodziców (bo sąd może uznać, że są podstawy do właściwości ogólnej, albo, że nie ma. Były już i takie i takie przypadki).