Wyrok Sądu

Sąd Okręgowy w Gdańsku, Wydział I Cywilny w składzie (…) po rozpoznaniu sprawy (…) 
Ustala że powódka (stare imię i nazwisko i reszta danych), dla której sporządzono akt urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego (…) jest osobą płci męskiej. 

Co robić w przypadku negatywnego wyroku?

 ODWOŁYWAĆ SIĘ!!! Ale po kolei… 

Masz 7 dni na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. 
Opłata jest taka sama jak przy złożeniu pierwszego pozwu.

Najpierw TRZEBA żądać uzasadnienia wyroku. Należy pamiętać, że na złożenie wniosku o uzasadnienie ma się tylko 7 dni od ogłoszenia wyroku. Po tym czasie żądanie takie zostanie z mocy prawa przez sąd oddalone. A sąd ma (art. 329 k.p.c.) 14 dni licząc od dnia złożenia wniosku na uzasadnienie wyroku. 

Po otrzymaniu odpisu wyroku z uzasadnieniem jest 14 dni (od otrzymania uzasadnienia) na złożenie apelacji.

Dlaczego uzasadnienie jest takie ważne? 

  • sąd musi napisać jakie FAKTY ustalił, a więc które według sądu zostały udowodnione; 
  • sąd musi wymienić dowody, na których się oparł i wskazać przyczyny które zdecydowały o tym, że twoje odrzucił – zwróć uwagę szczególnie na tę część uzasadnienia 
  • sąd musi wskazać na podstawę prawną wyroku i przytoczyć konkretne przepisy, na których się oparł.

Trzeba złożyć do Sądu prośbę o uzasadnienie wyroku i o dostarczenie go do domu. Jeśli jesteś zwolniony z kosztów, sąd robi to za darmo, ale jak się nie poprosi to nie dadzą. 

Prośbę o przysłanie wyroku z uzasadnieniem możesz pobrać w dziale PLIKI I DOKUMENTY DO POBRANIA->PRAWO 

Dostajesz uzasadnienie i odwołujesz się do Sadu Apelacyjnego za pośrednictwem sądu, w którym miałeś sprawę. Czyli niesiesz pismo do tego samego sądu, a oni pchną sami dalej.

Apelacja musi spełniać określone warunki formalne. Przede wszystkim wszystkie wymogi przewidziane dla każdego pisma procesowego. Ponadto apelacja powinna zawierać oznaczenie postanowienia, od którego jest wniesiona (należy podać sygnaturę akt sprawy w I instancji) ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości czy w części. Należy też zwięźle przedstawić zarzuty oraz je uzasadnić, a następnie wnieść o zmianę lub uchylenie postanowienia (z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia). Można też powołać nowe fakty i dowody, ale może to nastąpić jedynie w razie potrzeby i należy przy tym wykazać, że powołanie tych nowych faktów i dowodów nie było możliwe w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później (w przeciwnym razie sąd nie uwzględni wniosku o dopuszczenie nowych dowodów). Apelacja podlega ponadto opłacie sądowej, w tej samej wysokości, jakiej podlegał wniosek.

Sąd Apelacyjny wezwie cię na rozprawę i albo przychyli się do wyroku poprzedniego sędziego, albo skieruje do ponownego rozpatrzenia, albo sam wyda wyrok.

Na ogół negatywny wyrok w sprawie TS jest wynikiem niechęci sędziego – w takim wypadku apelacja jest sprawą prostą. Gorzej jeśli to któryś z biegłych zakwestionował twój transseksualizm – jeśli nie złożyłeś wniosku o innego biegłego, to sprawa będzie bardzo trudna. Ciężko w tym dziale omawiać podstawy apelacji, bo dopiero znając uzasadnienie wyroku można radzić coś konkretnego. Poniżej podaję jednak kilka rzeczy, które warto wiedzieć.

Zobacz też art. 8 z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (Europejska Konwencja Praw Człowieka = Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności).

Artykuł 8. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego 
Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji. 
Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.

W pozwie (a jeśli tam go nie było – to w Uzasadnieniu zaskarżenia wyroku) powinien był się znaleźć taki zapis: 

Sąd Najwyższy uznał, że „Poczucie przynależności do danej płci może być uznane za dobro osobiste (art. 23 k.c.) i jako takie podlega ochronie również w drodze powództwa o ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c.”

Prawa transseksualistów są chronione również przez art. 14 Europejskiej Konwencji, który wprowadza zakaz dyskryminacji m.in. ze względu na płeć. Odpowiednikiem art. 8 i 14 Konwencji są art. 32 i 47 Konstytucji RP, które zapewniają każdemu prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, możliwość decydowania o swoim życiu osobistym oraz zakazują dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny. 

Cytowane tu artykuły stanowią: 

Europejska Konwencja Praw Człowieka

Artykuł 14 – ZAKAZ DYSKRYMINACJI 
Korzystanie z praw i wolności wymienionych w niniejszej Konwencji powinno być zapewnione bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów, jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie bądź z jakichkolwiek innych przyczyn. 

Konstytucja RP – Art. 32 

  • Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 
  • Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. 

Konstytucja RP – Art. 47 

  • Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

Nadesłane: 

Ja mam doświadczenia z negatywnym wyrokiem. Dostałem go po 2 operacjach 🙂 Sędzia powiedział, że dla niego mężczyzna to ktoś kto może stworzyć pełną rodzinę i jeśli przejdę III operacje mam szanse na wyrok pozytywny. Napisałem odwołanie do Sądu Apelacyjnego, który skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Miałem rozprawę miesiąc po tej w Apelacyjnym, trwała 15 minut i dostałem pozytywny. Tę ostatnią rozprawę miałem w tym samym sądzie co dostałem negatyw.